Hem

STENÖ

BÅTKLUBB

  Välkommen till Stenö Båtklubb!


Stenö Båtklubb är en ideell allmännyttig förening. Klubben har 191 båtplatser och ca 230 medlemmar.

Vi hjälps åt att hålla god ordning på klubbområdet, vid byggnader, på bryggor och hela hamnområdet.

I medlemsskapet ingår  att alla som har båtplats går vakt på klubbområdet för att förhindra stölder

av båtmotorer och båtar eller annan åverkan. Läs mer på sidan Vaktinsats.

Trivsel- och ordningsregler, avfallshantering, frågor om förtöjning, vinterplatser m.m. finns

under fliken Anläggningen. Där finns även karta över hamnområdet.

Under Aktuellt längre ned på denna sida informerar vi om nyheter, viktiga datum, arbetshelger o.d.


Aktuellt

Miljöskåpet stängs 2/12


Miljöskåpet på klubbområdet stängs 2/12. För miljöfarligt avfall som uppkommer på klubben därefter hänvisas till Långtå ÅVC.


Sommarmötet  ägde rum 15 juli 2019


Ca 40 medlemmar deltog i årets sommarmöte. Anteckningar kommer på sidan Klubbinfo.


Arbetshelger 2019Årets sista arbetsheög har ägt rum. Har du inte haft möjlighet att delta kan det finnas arbeten som kan göras på annan tid. Kontakta arbetsledarna, se sidan Kontakt.


Om- eller hopbyggnad av klubbstugorna

Vilka synpunkter har Du som medlem?


Sedan tidigt 2000-tal finns ett förslag om att bygga ihop klubbhusen A och B. Syftet var bl.a. att ordna bättre köks- och våtutrymmen. Senare tillkom frågan om eventuella teknikutrymmen för spolplatta om sådan skulle fodras.

I och med att större investeringar i bryggor, belysning mm nu klarats av, bedömer styrelsen att det är möjligt att starta ett projekt för att förbättra klubbhusen. Våtutrymmena är också i sådant skick att en större förbättring fordras.

På årsmöte i mars väckte styrelsen fråga om återstart av projektet, vilket årsmötet principiellt biföll.

 • Medlemmarna bjuds lämna synpunkter och förslag på vilka funktioner som bör finnas i om- eller hopbyggda klubbhus. Ju mera detaljerade förslagen eller önskemål är desto enklare att ta ställning till dem.
 • Årsmötet rekommenderade att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att, tillsammans med styrelsen, utveckla och leda projektet. Medlemmarna inbjudes därför att anmäla sig själva eller andra medlemmar, som skulle vara lämpliga att ingå i en sådan projektgrupp.
 • På sommarmötet framfördes följande önskemål
  • Handikappanpassad entré och våtutrymmen.
  • Större arbetsytor i köksdel.
  • Utsikt mot söder.
  • Dubblera antalet tvättmaskiner.
  • Möjlighet att övernatta om man kommer resande och finner att båten ej fungerar.  • En person har anmält intresse att ingå i en projektgrupp. Fler behövs!

 


Synpunkter och förslag kan meddelas per telefon eller skickas till klubbens ordförande Gösta Enebog 070 6224069 genebog@hotmail.com.

 

 .Kurs i hjärt- och lungräddning hölls den 18 juli. 


Genom klubbens försorg har nu ca 40 medlemmar utbildats elelr fått repitition i hjärt och lungräddning.


Flerkurstillfällen ordnas om intresse finnes. Meddela i så fall Gösta Enebog på sms eller telefon 070 622 40 69. Max 10 deltagare.


Klubbens hjärtstartare finns i klubbstugan.


Det är viktigt att så många som möjligt av båtklubbens medlemmar kan Hjärt- och lungräddning.VARNING!

Risken för båtmotorstölder finns hela tiden. Boka din vaktinsats!


Om du inte har möjlighet att fullgöra insatsen själv, hitta en ersättare ur Vaktpoolen. Se sidan Vaktinsats.


Anslut dig gärna till Facebookgruppen BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN för information om brott och förebyggande åtgärder och till COBOATS för att få snabb information om stölder eller problem vid din bryggplats.


Inbjudan till medlemmarna i Stenö Båtklubb har mailats ut. Ny inbjudan kan fås från Sven-Åke Damström, se sidan Kontakt. 


Vaktpool


Styrelsen efterlyser fler medlemmar till Vaktpoolen och medlemmar som kan delta i arbeten på klubbområdet som uppstår på andra tider än arbetshelger. Kontakta Hamnkaptenen eller ordföranden
Har vi rätt mailadress till dig?

Dina uppgifter ligger i Svenska Båtunionens register BAS-K. Det är också där du bokar vaktpassen.


Allt mer information sänds ut per mail och vi ber att du själv kontrollerar och uppdaterar alla dina uppgifter i BAS-K.


Om du behöver hjälp, kontakta Sven-Åke Damström.


Tack för din medverkan!

Klubbens hantering av personuppgifter, (GDPR).

Beskrivning av vilka personuppgifter som klubben behandlar och hur det går till är uppdaterad och  finns under fliken Klubben.


Tvätta båtbotten på Sandarne Båtklubb

Söderhamns kommun har i samarbete med Sandarne Båtklubb beslutat anlägga en båtbottentvätt på Sandarne Båtklubb. Tanken är att båtägare i Söderhamn ska tvätta sina båtar en eller två gånger om året istället för att måla den med giftig färg som är förbjudet i våra farvatten.


Endast båtar med giftfri båtbottenfärg får tvättas i båtbottentvätten med undantag av båtar som har målats med biocidfärger som inte målats innevarande år samt föregående säsong. Måla därför inte era båtar i vår.


Sandarne Båtklubb kommer att ta ut en avgift för varje tvätt men den avgiften motsvaras av den kostnad man slipper då man inte behöver köpa bottenfärg.Hangaren 2019


 • Båtar skall vara ute ur hangaren 2/6.
 • Bilar får ställas in 3/6.
 • Båtar på gästparkeringen skall vara borta 3/6.


Till hösten:

 • Bilar skall vara ute senast 20/9.
 • Båt får ställas in 21/9.


All uppställning i Hangaren skall ske i samråd med Hamnkaptenen.


OBS att avtal om båtförvaring i Hangaren skall vara undertecknat av medlemmen och lämnat till hamnkaptenen innan båt får ställas in!

Stenö Båtklubb, Stenövägen, Sandarne

Postadress: Stenö Båtklubb, c/o Monica Damström, Bersvägen 33, 826 61 Söderala

E-post: monica@damstrom.se

Copyright @ All Rights Reserved